Greenpro Capital Corp. ประกาศการเข้าถือครองในบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งในด้านการลงทุน คือบริษัท Greenpro Resources Limited

28/07/2015 0 Comment(s) ข่าวสาร,

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 Greenpro  Capital Corp. (OTCQB: GRNQ) ได้ประกาศว่าบริษัทได้เข้าร่วมในสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการซื้อและการขายกับบริษัทในเครือ Greenpro Resources Limited (“GPBV”) ในการนี้ GRNQ ได้เข้าถือครอง 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GRBV ในการพิจารณาเข้าถือครองกิจการของ GRBV ในส่วนหุ้นและทรัพย์สินสุทธินั้น GRNQ ตกลงที่จะออกหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 9,070,000 หุ้น และชำระเป็นเงินสด จำนวนเงิน 25,500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าซื้อรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GRBV โดยการดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

 

ประธานบริหาร (CEO) ของ GRNQ, Lee Chong Kuang กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าเราจะเข้าถือครองในบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและทรัพย์สิน การเข้าครอบครองกิจการนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท และขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัท ในการก้าวต่อไป GRNQ วางแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น”

 

คณะกรรมการบริหารของ GRNQ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ต่อการเข้าครอบครองกิจการดังกล่าว โดย GRNQ ไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของ GRNQ ในธุรกรรมดังกล่าว

 

Lee Chong Kuang ประธานบริหาร (CEO) ประธานและกรรมการของ GRNQ  และเป็นทั้งประธานบริหาร ประธาน และกรรมการของ GRBV ด้วย โดยMr. Lee ถือหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 44.60 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด และร้อยละ 50 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด GRBV. Gilbert Loke Che Chan เจ้าหน้าที่ด้านการเงินอาวุโส (CFO) เลขานุการ และกรรมการของเรา และเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ทางการเงินอาวุโสและกรรมการของ GRBV ด้วย Mr. Loke ถือหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 44.60 ของหลักทรัพย์ทั้งหมด และร้อยละ 50 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GRBV

 

เงื่อนไขของการดำเนินธุรกรรมถูกอธิบายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดย Greenpro Capital Corp.ในรายงาน Form 8-K ที่จะถูกยื่นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

 

Greenpro Capital Corp.

 

เกี่ยวกับ Greenpro Resources Limited (GRBV)

Greenpro Resources Limited จดทะเบียนในหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ และเป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุน โดยถือครองทรัพย์สิน เช่น ทรัพย์สินและบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

 

เกี่ยวกับ Greenpro Capital Corp.

 

GREENPRO CAPITAL CORP. (หรือที่รู้จักกันในชื่อ GREENPRO INC) (OTCQB: GRNQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนกับนายทะเบียนบริษัทของฮ่องกง บริษัทให้บริการทางการเงินแก่บริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงให้บริการวิชาชีพทางธุรกิจอาชีพ เช่น การวางแผลกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดหาทุน และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และธุรกิจเงินร่วมลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินงานและให้บริการโซลูชั่นต่างๆ ตั้งแต่ระบบคลาวด์โซลูชั่น บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน และบริการด้านบัญชีกิจการ เป็นต้น GreenPro มุ่งหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริการ และมูลค่าตลาดของลูกค้า เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.greenprocapital.com 

 

คำแถลงที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต

 

คำแถลงครั้งนี้เป็นข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต โดยข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและยังไม่ทราบ ทั้งความไม่แน่นอนรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินงาน และการบรรลุเป้าหมาย โดยคำแถลงในครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ผลการดำเนินงาน หรือการบรรลุเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในคำแถลงที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว ในบางกรณี คุณสามารถวินิจฉัยข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตได้ด้วยถ้อยคำ ดังนี้ “คาดการณ์” “เชื่อว่า” “อาจจะสามารถ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “ที่อาจเกิดขึ้น” “คาดเดา” “คาดว่า” “ควรจะ” “จะ” และวลีที่คล้ายกันที่มุ่งระบุข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ ข้อความเหล่านี้สะท้อนมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคต และขึ้นอยู่กับสมมติฐาน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป นอกจากนี้ ข้อความดังกล่าวยังแสดงการประมาณการและข้อสมมติฐานของเรา ณ วันที่ออกแถลงการณ์เท่านั้น ในการประเมินข้อความดังกล่าว นักลงทุนควรทบทวนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในถ้อยแถลง และข้อความในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อ SEC  หากมิได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย เราถือว่าไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตให้เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ หรือปรับปรุงข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม

 

For Investor Relations:

Greenpro Capital Corp.

Phone:+852  3111 7718

Email:  ir@greenprocapital.com