เกี่ยวกับเรา

คุณค่าขององค์กร (Corporate Value)


วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ ผู้ให้บริการทางการเงิน ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชีย

 

พันธกิจ

ช่วยเหลือลูกค้า  ในการสร้างรายได้ การจัดหาเงินทุน และการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับลูกค้าในระดับสากล

 

คุณค่าขององค์กร

ความซื่อสัตย์

ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานสูงสุด ในบริการวิชาชีพทางธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญกับความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ

 

ความสามารถ

เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก และเป็นบริการที่สร้างสรรค์ให้แก่ลูกค้า ในการให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด

 

ความเคารพ

ให้ความสำคัญ และปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกราย ด้วยความเคารพ ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ