บริการของเรา

การจัดหาแหล่งเงินทุนธุรกิจ (Corporate Financing)

 

ใบอนุญาตให้กู้ยืมเงินในฮ่องกง (Hong Kong Money Lending License) : 0052/2015

 

  • เงินกู้ที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน (Assets Backing Loan)
  • เงินกู้จำนอง (Mortgage Loan)
  • การจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนโครงการ (Project Financing)
  • หนี้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-Controlling Debt)
  • การปรับโครงสร้างหนี้ (Debts Restructuring)