บริการของเรา

ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Corporate Advisory)

 

 

“ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและสร้างประโยชน์สูงสุดในระดับสากล คือพันธกิจของเราในการช่วยเหลือบริษัทที่กำลังเจริญเติบโต ทั้งนี้รวมถึงนักลงทุนของบริษัทดังกล่าว

 

GreenPro สร้างภูมิปัญญา ความมีไหวพริบทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจของลูกค้าในทั่วโลก พร้อมกับจัดเตรียมโซลูชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสร้างประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของธุรกิจ”

 

ด้วยการที่องค์กรต่างๆดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมาย และการกำกับดูแลที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น บทบาทของที่ปรึกษาทางธุรกิจมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว การประสบความสำเร็จในทักษะที่เป็นที่ต้องการ     และความสามารถที่ครอบคลุมประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย อาทิ ข้อเสนอในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ การรวมธุรกิจผ่านการร่วมลงทุน และการนำเสนอเทคโนโลยีให้กับลูกค้า

 

แนวปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจของ GreenPro ประกอบด้วย ที่ปรึกษาธุรกิจที่มีทักษะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพที่คัดสรรจากหลายประเทศ  เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์ทางกฎหมาย การปฏิบัติการ เทคโนโลยี และการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ ทั้งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบเดิม และที่กำลังมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในธุรกิจข้ามประเทศ ความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราในการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทำให้สมาชิกในทีมงานของบริษัทนั้นได้เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ที่ได้รับความไว้วางใจต่อบริษัทมหาชน และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งในภูมิภาคอาเซียน ฮ่องกง และจีน

 

มากกว่าร้อยละ 75 ของบริษัทโดยทั่วไป มูลค่าตลาดของบริษัทนั้นมาจากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งการวัดผลทางการเงินแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถวัดได้ จากการที่ GreenPro ทำงานร่วมกับหลากหลายบริษัทที่กำลังเจริญเติบโตในทศวรรษที่ผ่านมา และจากการวิเคราะห์ภายในของผู้ชำนาญการ ที่สามารถประเมินค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ทำให้GreenPro สามารถช่วยสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อช่วยองค์กรธุรกิจดังนี้:

 • กำหนดกลยุทธ์การเติบโตอย่างชัดเจน     
 • กำหนดแนวทางหลักภายในองค์กรที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของกลยุทธ์
 • กำหนดการลงทุนในบุคลากร เทคโนโลยี และตลาดทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น ได้อย่างสอดคล้อง
 • ตรวจสอบช่องว่างในกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็วในระยะแรก

เราเข้าใจดีถึงความแตกต่างระหว่างผู้นำที่ดี และผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงในด้านสติปัญญา และความสามารถ แต่ยังรวมถึงในด้านคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ที่สนับสนุนธุรกิจของผู้นำดังกล่าวด้วย จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดผู้นำที่ยิ่งใหญ่ จึงทุ่มเทความตั้งใจในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่ดีที่สุดในการสนับสนุนธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล โดยบริการธุรกิจระดับพรีเมียมของเรา มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมดังต่อไปนี้

 • การจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Cross Border Listing (IPO))
 • การบริหารจัดการในวิกฤติของธุรกิจ (Corporate Crisis management)
 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหารระดับสูง (Board and top management liability)
 • กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ (stock market rules and regulations)
 • การสื่อสารการตลาด และระบบการเปิดเผยข้อมูล (Market communication and disclosure regimes)
 • การกำหนดโครงสร้างทุนที่เหมาะสมที่สุด (Capital structure optimization)
 • หุ้นและแผนในการจูงใจที่เกี่ยวกับหุ้น (Share and share-related incentive schemes)
 • กลยุทธ์การป้องกันการควบรวมกิจการ (Takeover defense strategies)
 • ความช่วยเหลือทางการเงิน การถ่ายโอนมูลค่า ธุรกรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Financial assistance, value transfer, related party transactions and conflicts of interest)
 • การด้อยค่าของทุน และการไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (Capital impairment and insolvency)
 • การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ (Corporate restructurings)

การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจดำเนินมายาวนาน เรามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับลูกค้าในภาคธุรกิจ และผู้สนับสนุนทุนในภาคเอกชน รวมถึงมีเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ทีมงานมืออาชีพของ GreenPro มีส่วนร่วม และมีการพัฒนาอยู่เสมอ ในการสร้างบรรษัทภิบาลทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับสากล

 

GreenPro ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการวิชาชีพทางธุรกิจจำนวนมาก จากภูมิภาคอาเซียน ฮ่องกง จีน สหรัฐอเมริกา และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้การบริการธุรกรรมข้ามพรมแดนทางธุรกิจแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ บริษัทมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำงานร่วมกันกับบริษัทดังกล่าว ในการประสานงาน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ขั้นตอนสู่การเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษา ในธุรกิจข้ามประเทศ

 

 

 


 

บริการให้คำปรึกษา ทางด้านธุรกิจของ GreenPro นั้นให้คำปรึกษาโดยจัดเตรียมแนวคิด เชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้บริษัทเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตในระดับสูงเข้าไป    จดทะเบียน เป็นบริษัทมหาชน ในตลาด หลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 

เรามีประสบการณ์ และองค์ความรู้ เนื่องจาก Greenpro Capital Corp. ของเรา จดทะเบียนในตลาด OTC (OTCQB: GRNQ) เราเชื่อว่าเรามีความสามารถในการ ให้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ ในการสร้างประโยชน์จากคุณค่าทางธุรกิจของคุณในระดับโลก