บริการของเรา

ทรัสต์และการบริหารความมั่งคั่ง (Trust & Wealth Management)

 

GreenPro เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การคุ้มครองทรัพย์สิน การคุ้มครองทรัพย์สินเป็นเทคนิคทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินขององค์กรธุรกิจโดยชอบด้วยกฏหมาย จากการตัดสินทางการเงินที่ไม่พึงปรารถนา เป้าหมายของการวางแผนการคุ้มครองทรัพย์สินคือการคุ้มครองทรัพย์สินของคุณจากการอ้างสิทธ์ของเจ้าหนี้ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่มีการปกปิดหรือการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

 

การคุ้มครองทรัพย์สินประกอบด้วย วิธีที่ใช้ในการคุ้มครองทรัพย์สินจากภาระหนี้สิน ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากที่ใดก็ตาม ทั้งนี้ไม่ควรสับสนกับภาระหนี้สินที่จำกัด ซึ่งเกี่ยวโยงกับความสามารถในการหยุด หรือยับยั้งภาระหนี้สิน  ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน     หรือเกิดจากการดำเนินกิจกรรมใดๆ  ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหนี้โดยกฎหมายมีน้อยมาก (ตัวอย่างทั่วไป เช่น สินเชื่อบ้านบางประเภท แผนการเกษียณอายุบางรายการ และดอกเบี้ยในบริษัทจำกัด (Limited Liability Company: LLCs) และหุ้นส่วนจำกัด (Limited Liability Partnerships: LLPs)  ทรัพย์สินที่จะเข้าไปแตะต้องไม่ได้ ได้แก่ทรัพย์สินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ทางกฎหมาย ในหลายกรณีเป็นไปได้ที่จะมอบกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในทรัพย์สินส่วนบุคคล ไว้ในรูปแบบของทรัสต์ ให้แก่ตัวแทน หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ในขณะที่ยังคงรักษาอำนาจการควบคุมทรัพย์สินไว้ทั้งหมด เป้าหมายของการคุ้มครองทรัพย์สินนั้นมีลักษณะคล้ายกับการล้มละลาย และแนวทางปฏิบัติของทั้งสองเรื่องมีความสอดคล้องกัน เมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิน การล้มละลายน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกเลือก ในกรณีที่ลูกหนี้มีทรัพย์สินจำนวนมาก การคุ้มครองทรัพย์สินอาจจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

 

บุคคลที่ร่ำรวยมีความฉลาดในการใช้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในการปกป้องทรัพย์สินของตน พวกเขารู้วิธีการใช้เอกลักษณ์ของกฎหมายที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกัน กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายห้างหุ้นส่วน และแรงจูงใจทางภาษี ซึ่งเป็นกฏหมายสำหรับทุกคน บุคคลโดยทั่วไปต้องการที่จะครอบครองทรัพย์สิน แต่บุคคลที่ร่ำรวยมีความฉลาดจะเข้าใจว่าการควบคุมมีความสำคัญมากกว่าการครอบครองทรัพย์สิน ด้วยการไม่ครอบครองทรัพย์สิน และใช้วิธีการควบคุมทรัพย์สินโดยหลักกฏหมาย หลีกเลี่ยงการพิสูจน์ทางพินัยกรรม  หลีกเลี่ยงภาษีทรัพย์สินและมรดก โดยพวกเขาสามารถลดภาระภาษีของตนได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

บุคคลร่ำรวยรู้วิธีการในการกระจายความเสี่ยงทรัพย์สินของตนทั่วโลก ตามทฤษฎี “อย่านำไข่ของคุณทั้งหมดใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียว” ซึ่งทฤษฏีนี้ใช้ได้สำหรับทุกท่าน ไม่เพียงฉพาะคนรวยเท่านั้น วิธีการต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการคุ้มครองทรัพย์สินของคุณ:

  • ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง (Truly Independent Trustees)
  • ผู้จัดการทรัพย์สินที่เพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable Trusts)
  • ผู้จัดการทรัพย์สินต่างชาติ (Foreign Trusts)
  • บริษัทจำกัด (Limited Liability Companies)
  • บริษัทจำกัดต่างชาติ (Foreign Limited Liability Companies)
  • บริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Companies)
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnerships)
  • บริษัทภายใต้ Chapter  C (Corporations under Chapter C)
  • บริษัทภายใต้ Subchapter  S (Corporation under Subchapter S)

 

ทีมงานของ GreenPro มีทักษะมืออาชีพ มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการช่วยให้คุณสามารถกำหนดโครงสร้างกลยุทธ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต และพันธกิจของคุณ