เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารบริษัท (Management Team)

 

Mr. CK LEE, CEO
อีเมล์: ck.lee@greenprocapital.com


แนวคิดของ GreenPro เกิดขึ้นจาก CEO ของเราคือ Mr. CK Lee ซึ่งเป็นสมาชิก Association of Chartered Certified Accountants, The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants และ The Malaysia Institute of Accountants. โดย Mr. CK Lee ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยในฮ่องกงภายใต้เงื่อนไขผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีคุณภาพของฮ่องกง ของรัฐบาลแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และนั่นแสดงให้เห็นว่า Mr. CK Lee มีแนวคิดที่ดีเยี่ยมในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม
 

Mr. CK  Lee ได้เดินทางเพื่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ และไต้หวัน อย่างสม่ำเสมอ และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการธุรกิจที่หลากหลายเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจ ในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการ นอกจากนี้ Mr. CK Lee ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง Cross Border Business Association (CBBA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐขึ้นในฮ่องกง โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรม หรือการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจข้ามประเทศ  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของ CBBA  ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของสมาชิกอีกด้วย

 

     
 

Mr. Gilbert Loke, CFO
อีเมล์: gilbert.loke@greenprocapital.com


Mr. Gilbert Loke, CFO ของ GreenPro เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของ Association of Chartered Certified Accountants, The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants และ The Association of International Accountants รวมทั้งยังได้รับคุณวุฒิด้าน Chartered Secretary จาก The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries และ The Institute of Chartered Secretaries and Administrators, UK. และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก Bulacan State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ด้วย
 

นอกจากนี้ Mr. Gilbert Loke ยังเป็นสมาชิกของ CBBA และได้ช่วยองค์กรในการดำเนินงาน และพัฒนากิจกรรมเพื่อช่วยสมาชิก CBBA ในธุรกิจข้ามประเทศ


Mr. Gilbert Loke เข้าร่วมกับ GreenPro Capital Corp. ในเดือนมิถุนายน 2554 ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ CFO และทำงานร่วมกับ Mr. CK Lee เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนากิจกรรม และดำเนินงานในธุรกิจของGreenPro เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ Mr. Gilbert Loke ได้เดินทางระหว่าง ฮ่องกง เซินเจิ้น ประเทศจีน มาเลเซีย รวมทั้งประเทศไทย ในการดำเนินงาน และกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ